Soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Srdečně vás vítáme u společnosti Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG.
Děkujeme za Váš zájem o naši internetovou prezentaci a naši firmu. Klademe velký důraz na ochranu vašich údajů a vašeho soukromí. Abychom vám zaručili, že budete v plném rozsahu informováni o zpracování vašich osobních údajů na našich webových stránkách, vezměte na vědomí následující informace.

1 Odpovědné místo

1.1 Poskytovatelem této webové stránky a místem, které z hlediska právní ochrany dat odpovídá za zpracování vašich osobních údajů, je ve smyslu Evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), popř. Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) společnost Institut Dr. Foerster GmbH & Co. KG, zastoupená vedením společnosti.

1.2 Pro možnosti kontaktování vás odkazujeme na příslušné kontaktní adresy uvedené pod bodem Impresum.

1.3 Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat zde:
TERCENUM AG (externí pověřenec pro ochranu osobních údajů)
E-Mail: privacy.de(at)foerstergroup.com

1.4 Pojem „uživatelé“ zahrnuje všechny zákazníky a návštěvníky naší online nabídky. Používané pojmy jako např. „uživatelé“ je třeba chápat jako rodově neutrální.

2 Základní informace o zpracování údajů

2.1 Osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze za dodržení příslušných ustanovení pro ochranu osobních údajů. Údaje uživatelů jsou zpracovávány pouze v případě existence zákonného povolení. Tzn. zejména tehdy, pokud je zpracování osobních údajů nutné pro účely poskytování našich smluvních plnění a online služeb, resp. pokud je předepsáno zákonem, pokud je k dispozici souhlas uživatele, a také na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci a uživatelsky přívětivém provozu naší online nabídky), zejména při měření dosahu, shromažďování přístupových dat a využívání služeb externích poskytovatelů.

2.2 S ohledem na zpracování osobních údajů na základě nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 25. května 2018 upozorňujeme na to, že právním základem pro svolení je čl. 6 odst. 1 písm. a a čl. 7 GDPR, právním základem pro zpracování za účelem plnění našich právních závazků je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR a právním základem pro zpracování za účelem hájení našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

2.3 Přijímáme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření podle současného stavu techniky, abychom zajistili dodržování předpisů zákonů o ochraně osobních údajů a abychom námi zpracovávané údaje ochránili před náhodnými nebo záměrnými manipulacemi, ztrátou, zničením nebo proti přístupu neoprávněných osob.

3 Zpracování osobních údajů

3.1 Osobní údaje jako adresy a komunikační údaje jsou vedle zpracování, která jsou výslovně uvedena v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, zpracovávány také za účelem plnění našich smluvních povinností a realizace předsmluvních opatření a za účelem plnění zákonných povinností. K těmto plněním patří poskytování, realizace, udržování, optimalizace a zajištění našich služeb, servisních plnění a služeb uživatelům.

3.2 V případě navázání kontaktu s naší společností jsou údaje uživatele ukládány výhradně za účelem zpracování poptávky. Po zpracování poptávek jsou shromážděné údaje bezodkladně smazány, pokud nejsou stanoveny zákonné lhůty pro uchovávání.

4 Shromažďování přístupových údajů

4.1 Na základě našich oprávněných zájmů shromažďujeme údaje o každém přístupu na server, na kterém se nachází tato služba (tzv. serverové log soubory). K přístupovým údajům patří název vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, referenční URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel internetového připojení.

4.2 Údaje protokolů používáme bez přiřazení k osobě uživatele nebo jiného vytvoření profilu podle zákonných ustanovení pouze pro statistická vyhodnocení pro účely provozování, bezpečnosti a optimalizace naší online nabídky. Vyhrazujeme si však právo na dodatečné prověření údajů protokolů pro případ, že na základě konkrétních indicií existuje oprávněné podezření na protiprávní použití.

5 Používání souborů cookies

5.1 Používáme pouze základní cookies, které jsou nezbytné pro základní funkce a správné zobrazení webových stránek.

6 Zapojení služeb třetích osob / pluginy pro sociální sítě 

6.1 Správce značek Google
Používáme správce značek Google společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Správce značek Google je doménou bez souborů cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane zachována pro všechny sledovací značky implementované pomocí Správce značek Google. Další informace o Správci značek Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

6.2 Písmo Awesome
Tato stránka používá pro zobrazení písmo Font Awesome. Když vyvoláte stránku, načte váš prohlížeč toto písmo z našeho vlastního webového serveru. Provozovateli nejsou předávány žádné osobní údaje.

7 Používání údajů k reklamním účelům

Žádné osobní údaje, které se vás týkají, nebudou zpracovány pro účely přímého marketingu.

8 Kontaktní formulář a e-mailový kontakt

8.1 Postup a rozsah zpracování údajů
Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze využít k elektronickému navázání kontaktu. Pokud uživatel tuto možnost využije, budou údaje zadané ve vstupní masce předány naší společnosti a rovněž pobočce společnosti FOERSTER zvolené na základě označení země a tam budou údaje uloženy. Jedná se o tyto údaje:

jméno / příjmení / firma / ulice, číslo domu / PSČ / město / země / e-mail / telefon / fax

V okamžiku odesílání zprávy nejsou ukládány žádné osobní údaje. Pro zpracování údajů bude v rámci procesu odesílání vyžádáno vaše svolení a zobrazí se odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů.

8.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů je při existenci svolení uživatele čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
Právním základem pro zpracování osobních údajů, které byly předány v rámci zaslání e-mailu, je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud e-mailový kontakt směřuje k uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

8.3 Účel zpracování údajů
Zpracování osobních údajů ze vstupní masky slouží pouze ke zpracování navázání kontaktu. V případě kontaktování e-mailem také existuje potřebný oprávněný zájem na zpracování údajů.Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání slouží k tomu, aby se zabránilo zneužití kontaktního formuláře a byla zajištěna bezpečnost našich systémů informační techniky.

8.4 Doba ukládání
Údaje jsou smazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu jejich shromažďování. Pro osobní údaje ze vstupní masky kontaktního formuláře a údaje zaslané e-mailem je to pak okamžik, kdy je ukončena příslušná komunikace s uživatelem. Komunikace je ukončena tehdy, když lze na základě okolností usoudit, že příslušná věc je definitivně vyjasněna.
Osobní údaje, které jsou navíc shromažďovány během procesu odesílání, jsou okamžitě po odeslání smazány.

9 Bezpečný přenos dat

Vaše osobní údaje jsou u nás přenášeny bezpečně díky šifrování. To platí pro vaši objednávku i pro přihlášení zákazníka. Využíváme přitom šifrovací systém SSL (Secure Socket Layer).

10 Vyloučení ručení za odkazy

Neručíme za obsahy a dodržování autorských práv a povinností označování u webových stránek mimo náš okruh odpovědnosti.

11 Práva uživatel a výmaz údajů

11.1 Uživatelé mají právo na bezplatné obdržení informace o osobních údajích, které jsme o jejich osobě uložili. Kromě toho mají uživatelé právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování jejich osobních údajů. Mohou uplatnit svá práva na přenositelnost údajů a v případě nezákonného zpracování údajů podat stížnost u příslušného dozorového úřadu:

 
Zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Bádenska-Württemberska

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart
Tel.: +49 711 615541–0
Fax: +49 711 615541–15
E-Mail: poststelle(at)lfdi.bwl.de
Internet: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Uživatelé mohou svá svolení kdykoliv odvolat s účinkem do budoucnosti, a to bez udání důvodů a aniž by utrpěli újmu. Odvolání svolení mohou zaslat e-mailem, faxem nebo v dopise na následující kontaktní údaje:

In Laisen 70
72766 Reutlingen
Fax: +49 7121-140-488
E-Mail: privacy.de(at)foerstergroup.com

11.2 Údaje, které jsou u nás uloženy, budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí k určenému účelu a pokud výmaz nebude v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání.

12 Stažení a tisk

Tento text si rovněž můžete stáhnout ve formátu PDF. Pro prohlížení a tisk souborů PDF potřebujete prohlížeč PDF, který si můžete zdarma stáhnout např. u firmy Adobe Systems GmbH. Soubor PDF můžete vytisknout pomocí programu Adobe Reader, když v nabídce zvolíte Soubor (nebo File) a bod Tisknout (nebo Print).

13 Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

13.1 Vyhrazujeme si právo na změnu prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom je přizpůsobili změněnému právnímu stavu nebo je upravili v případě změny služby a zpracování údajů. To však platí pouze s ohledem na prohlášení o zpracování údajů.
Pokud jsou zapotřebí svolení uživatelů nebo pokud jsou součástí prohlášení o ochraně osobních údajů úpravy smluvního vztahu s uživateli, probíhají změny pouze se svolením uživatelů.

13.2 Prosíme uživatele, aby se pravidelně informovali o obsahu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, protože v průběhu realizace GDPR, nového spolkového zákona BDSG, oblastních a zemských nařízení a judikatury Evropského soudního dvora lze brzy počítat s úpravami.Users are requested to be up-to-date about the content of this privacy policy, as changes will soon be expected in the course of the implementation of the EU-GDPR, the new GDPR, the area and country-specific regulations and the ECJ jurisprudence.

 

Download Privacy Policy (.pdf, 156 KB)

 

Data protection information for customers and suppliers

 

The protection of your personal data is of utmost importance to us!
Data protection information for customers and suppliers EN (.pdf)

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für uns von höchster Bedeutung.
Datenschutzinformation für Kunden und Lieferanten DE (.pdf)