Magnetická měření Přesné určení a efektivní zaznamenávání

Magnetická měření

Přesné určení a efektivní zaznamenávání

Koercitivní síla HCJ je intenzita aplikovaného magnetického pole, která je nutná k úplnému snížení magnetizace feromagnetického materiálu tak, že magnetická polarizace J je rovna nule. KOERZIMAT může stanovit koercitivní sílu HCJ materiálu a vyrobených součástí téměř geometricky nezávisle v otevřeném magnetickém obvodu v souladu s normou IEC 60404-7. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

Magnetický dipólový moment je míra síly magnetického dipólu. KOERZIMAT může stanovit magnetické nasycení dipólového momentu jS téměř geometricky nezávisle dle normy IEC 60404-14. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

Magnetická permeabilita µ je míra magnetizace materiálu v důsledku působení magnetického pole. Je to poměr magnetické indukce B a intenzity magnetického pole H. Fyzikální konstanta µ0 je magnetická permeabilita ve vakuu. Relativní permeabilita µr je poměr mezi µ a µ0. MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT se sondou pro měření permeability určí relativní permeabilitu materiálu nebo vyrobené součásti v souladu s normou IEC 60404-15, ASTM A342M a VG 95578. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

KOERZIMAT určí relativní permeabilitu µr(H).

Magnetické nasycení je maximální možná magnetizace feromagnetického materiálu, charakterizovaná paralelní orientací všech magnetických momentů uvnitř materiálu. KOERZIMAT může stanovit magnetické nasycení dipólového momentu jS a hmotnostně specifickou saturační magnetizaci σS (4πσ) materiálu a vyrobených součástí, téměř geometricky nezávisle v souladu s normou IEC 60404-14. Není nutné vyrábět zkušební vzorek specifických rozměrů nebo tvarů.

Hustota magnetického toku B je hodnota magnetického toku procházejícího jednotkou plochy, která je kolmo ke směru magnetického toku. Toto lze popsat pomocí vektorového pole. Fluxgate snímače mohou určit velikost a směr B. Magnetometry MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT s vhodnými snímači mohou stanovit hustotu magnetického toku současně v 1 až 3 směrech. Použitím diferenční sondy lze určit gradient hustoty magnetického toku v jednom směru.

 

Magnetická polarizace J je rozdíl mezi hustotou magnetického toku v materiálu a hustotou magnetického toku ve vakuu a představuje přínos materiálu k celkové hustotě magnetického toku.
J (H) hystereze charakterizuje chování magnetických materiálů vystavených působení magnetického pole. Klíčovými měřenými parametry jsou maximální magnetické nasycení (saturace), remanence, koercitivní síla a permeabilita. Takzvanou hysterezní ztrátu, tedy ztrátu výkonu, lze určit z plochy ohraničené hysterezní křivkou.
S KOERZIMATem HCJ a doplňkovým modulem J-H lze výše uvedené parametry přesně stanovit.