slider image

Všestranné řešení

Pomáháme Vám splňovat náročné požadavky

Výrobky firmy FOERSTER měří především magnetické pole. Odvozené magnetické vlastnosti mohou pomoci při analýze materiálů.

MAGNETOMAT a 3-osý magnetometr detekují 3-rozměrné magnetické prostředí.

MAGNETOMAT a 3-osý magnetometr včetně vyhodnocování dat a softwaru pro analýzu podporuje vyhodnocování magnetického pole na základě času a frekvence.

Pro návrh a konstrukci urychlovačů částic je zapotřebí zvolit vhodné nemagnetické materiály. Pomocí MAGNETOSCOPU a MAGNETOMATU lze stanovit  relativní permeabilitu µr v souladu s normami IEC 60404-15 a ASTM A342M Metoda 4 a detekovat magnetickou remanenci.

Při vývoji nových materiálu lze pomocí KOERZIMATU určit koercitivní sílu a magnetické nasycení. Odvozením z toho lze získat informace o velikosti zrna v oceli, o mikrostruktuře slinutých tvrdokovů a feritických prášků.

Koercitivní síla, relativní permeabilita µr(H) a hystereze J(H) jsou základními parametry pro hodnocení magneticky měkkých součástí, které jsou integrovány do magnetických obvodů.

Výrobky firmy FOERSTER hrají důležitou roli v průmyslu všude tam, kde magnetické účinky mohou ovlivnit výrobní procesy a kde je tedy smysluplné snímat a vyhodnocovat magnetického prostředí. Materiálové vlastnosti mohou být také monitorovány kontrolou magnetických vlastností.

MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT mohou potvrdit kvalitu austenitických ocelí a jiných nízko magnetických slitin měřením relativní permeability µr v souladu s normou IEC 60404-15 a ASTM A342M.
U některých slitin může existovat souvislost mezi detekovanou relativní permeabilitou µr a účinky koroze nebo narušeného povlaku.

Nízko magnetické materiály a součásti mohou být zkoušeny na magnetickou remanenci nebo detekci železných vměstků pomocí detekce hustoty magnetického toku. Měření magnetometry MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT jsou v souladu se zkušebními postupy API Spec 7 a VG 95578.

MAGNETOMAT a 3-osý magnetometr se používají pro sledování stavu magneticky citlivých prostředí.

Měřením koercitivní síly a magnetického nasycení KOERZIMAT poskytuje informace o velikosti zrna v oceli a o struktuře slinutých tvrdokovů a feritických prášků. Koercitivní síla, relativní permeabilita µr(H) a hystereze J(H) jsou základními parametry pro hodnocení magneticky měkkých součástí, které jsou integrovány do magnetických obvodů.

 

Výrobky firmy FOERSTER lze použít k výběru vhodných materiálů a součástí pro výrobu lékařských přístrojů a zařízení. Před instalací magneticky citlivých zařízení by měla být provedena kontrola vybraného místa. Později pro zajištění vysokého výkonu systému bude během provozu systém neustále sledovat magnetické prostředí.

MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT stanoví relativní permeabilitu µr a zjistí magnetickou remanenci pří výběru vhodného materiálu a součástí pro MR (magnetická resonance) systémy. Tato aplikace se týká také elektronových mikroskopů.

Pomocí MAGNETOMATU nebo 3-osého magnetometru může být vyhodnoceno magnetické prostředí v místě, kde má být nainstalován MR systém nebo elektronový mikroskop. V průběhu provozu zařízení může být prováděno sledování magnetických podmínek za použití stejného měřicího zařízení.

Pro potvrzení nemagnetických vlastností implantátů může MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT stanovit relativní permeabilitu µr a detekovat magnetickou remanenci.

Pro výrobu specifických obranných zařízení je vyžadován nemagnetický materiál. Výrobky firmy FOERSTER lze použít k výběru vhodných materiálů, provádění kontroly kvality při výrobě a sledování stavu součástí v průběhu jejich životnosti.

K potvrzení nemagnetickýh vlastností materiálu a relativní permeability µr lze použít MAGNETOSCOP a MAGNETOMAT. Měřicí procedura je v souladu s normou VG 95578, ASTM A342M metoda 4 a IEC 60404-15.

Nemagnetická konstrukce námořních lodí je důležitým prvkem pasivní ochrany v boji. Síť tvořená 3-osými magnetometry měří magnetickou "stopu" námořní lodě nebo hlavních součástí, například motorů během demagnetizačního procesu.

Pomocí MAGNETOSCOPU a MAGNETOMATU lze dokázat nemagnetické vlastnosti EOD (odstraňování výbušného zařízení) nářadí a součástí a stanovit magnetickou remenanci v souladu s normou STANAG 2897 a AEODP-7.

3-osé magnetometry a magnetometry FEREX se používají detekci nevybuchlé munice (UXO).

Pro výrobu většiny leteckých dílů jsou požadovány materiály s přesně definovanými vlastnostmi. Výrobky firmy FOERSTER můžou být použity k výběru vhodného materiálu, ke sledování procesu kvality v průběhu výroby a pro sledování stavu v průběhu životnosti součástí.

Elektromagneticky řízené ventily v hydraulických a klimatizačních systémech jsou optimalizovány pro nízké ztráty energie a pro přesné přepínání ve velmi úzkých tolerancích. Koercitivní síla, relativní permeabilita µr(H) a hystereze J(H) jsou důležitými magnetickými vlastnostmi pro hodnocení magneticky měkkých součástí, které jsou integrovány do magnetických obvodů a lze je určit velmi přesně přístrojem KOERZIMAT.

3-osý magnetometr integrovaný do naváděcího systému UAV (bezpilotní dopravní prostředky) bude poskytovat styčné informace.

3-osý magnetometr může být použit jako reference ke kalibraci magnetických kompasů.

3-osý magnetometr může poskytnout referenční informace pro kompenzaci indukovaného magnetického offsetu v trupu letadla.

Magnetometry firmy FOERSTER s ukládáním dat podporují dlouhodobé monitorování magnetického pole Země a velkoplošný průzkum lokálních magnetických anomálií.

3-osý magnetometr se používá pro dlouhodobé sledování magnetického prostředí.

3-osý magnetometr a magnetometr FEREX se používají na souši i na moři pro detekci nevybuchlé munice (UXO), čištění prostředí a archeologii.